Aktualności

Rozwijane Aktualności

Polscy przewoźnicy a płaca minimalna w Niemczech

W dniu 1 stycznia 2015 roku w Niemczech wchodzi w życie ustawa o płacy minimalnej (MiLoG – Mindeslohngesetz). Od dnia wejścia w życie ustawy ustalona płaca minimalna przysługuje wszystkim pracownikom wykonującym pracę w Niemczech, choć przewidziano nieliczne wyjątki. Jak wynika z § 1 ust 2 MiLoG płace minimalną ustalono na poziomie 8,5 € brutto za godzinę na całym obszarze RFN. Regulacja ta obowiązuje nie tylko niemieckich pracodawców, ale także podmioty delegujące pracowników do pracy na terenie Niemiec. W Polsce, szczególnie branża transportowa wpadła w związku z nowymi regulacjami w niezrozumiała panikę. Informacje pochodzące z poważnych źródeł sugerują, jakoby polscy przedsiębiorcy transportowi świadczący usługi transportowe na terenie Niemiec (bez znaczenia czy miałby to być tranzyt, czy kabotaż), byli zobowiązani do stosowania także tych stawek minimalnych. Ponadto, co zakrawa o absurd, polscy przewoźnicy są informowani przez załadowców (nadawców) niemieckich o przyszłorocznym obowiązku podpisywania oświadczenia przez kierowcę o fakcie otrzymywania wynagrodzenia minimalnego w wysokości co najmniej 8,5 € za godzinę. Niemieckie podmioty oprócz ustawy MiLoG powołują się na przepisy dyrektywy 96/71/WE, która zobowiązuje zagraniczne podmioty delegujące pracowników do pracy na terenie Niemiec do przestrzegania warunków m.in. dotyczących płacy minimalnej. Główny problem polega jednak na tym, iż powyższa interpretacja wynika z braku rozróżnienia pojęć „delegowany” i „będący w podróży służbowej”. Przede wszystkim należy jasno podkreślić, iż polscy kierowcy pracujący na terenie Niemiec, wykonujący przewozy pojazdami zarejestrowanymi w Polsce w oparciu o licencję wydaną w Polsce nie są pracownikami delegowanymi do pracy na terenie Niemiec, zatem absolutnie nie obejmuje ich nowelizacja ustawy MiLoG odnośnie płacy minimalne. Wymuszanie przez przedsiębiorstwa niemieckie podpisywania oświadczeń przez polskich kierowców potwierdzających przestrzeganie warunków niemieckiej płacy minimalnej jest delikatnie mówiąc bezprawne i wynika z niezrozumienia wprowadzanych przez prawodawcę niemieckiego przepisów.

Więcej

Niemcy też przeciwko odpoczynkom w pojeździe

W dniu 24 listopada 2014 roku rząd federalny RFN przedstawił projekt zmian do ustawy o kierujących (Fahrpersonalgesetz). Podstawowym celem zmiany jest dostosowanie przepisów niemieckich do nowego Rozporządzenia 165/2014 w aspekcie poprawy skuteczności i efektywności kontroli aktywności kierowców. Ponadto prawodawca niemiecki uznał, iż na terenie Niemiec należy wprowadzić przepisy karne sankcjonujące odbieranie regularnych odpoczynków tygodniowych  w kabinach pojazdów oraz w jego okolicy. Ponadto Niemcy będą postulowały w Komisji Europejskiej wprowadzenie jednoznacznego zakazu korzystania z odpoczynków tygodniowych w pojazdach i bardziej precyzyjnych norm karnych obowiązujących w jednakowy sposób na terenie całej UE. 

Więcej

Zarządzenia GITD kompensują niekonstytucyjność Kodeksu Drogowego

W 2012 roku w ustawie – Prawo o ruchu drogowym wprowadzono nowe zasady udzielania zezwoleń na przejazdy nienormatywne. Wraz z wejściem w życie nowych zasad wprowadzono nowy system nakładania kar pieniężnych. Wcześniej, na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych kary były nakładane w zależności od zakresu przekroczenia nacisku osi lub masy całkowitej (były proporcjonalne do naruszenia). Od października 2012 roku Kodeks Drogowy przewiduje kary pieniężne adekwatne do rodzaju zezwolenia na przejazd nienormatywny, jakie hipotetycznie powinien mieć kierowca realizujący przewóz drogowy. Przykładowo za brak zezwolenia kategorii I i II kara wynosi 1500 zł, kat. III-VI – 5000 zł oraz kat. VII – od 500 do 15000 zł. Co istotne, stosowanie tego taryfikatora wzbudza szerokie kontrowersje zarówno wśród przewoźników, jak i organów kontrolnych. Problem wynika z faktu, iż przy określonych warunkach przejazdu po drogach publicznych, przewoźnik popełniający mniejsze naruszenie otrzyma większą karę pieniężną, zaś ten który naruszy więcej przepisów – mniejszą.

Więcej

Oczekiwane zmiany w ViaToll nareszcie przyjęte

W dniu 28 lipca 2014 roku przekazano Senatowi RP do akceptacji długo oczekiwaną ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych, dotycząca w szczególności warunków i zasad nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów związanych z opłatami za przejazd po drogach objętych opłatą elektroniczną - w skrócie: Viatoll. Ustawa przewiduje przede wszystkim zmianę wysokości kary pieniężnej za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty; z dotychczasowych 3000 zł kary za każde naruszenie, po wejściu w życie zmiany kara będzie wynosić 500 zł, jeżeli naruszenie związane jest z ruchem zespołu pojazdów, gdzie pojazdem ciągnącym jest samochód osobowy, oraz 1500 zł w pozostałych przypadkach. Z kolei w przypadku, gdy kierujący porusza się pojazdem z nieprawidłowo ustawionym urządzeniem ViaBox, lub nie opuści niezwłocznie drogi płatnej w przypadku niesprawności urządzenia ViaBox, kara pieniężna będzie wynosić odpowiednio 250 zł - samochód osobowy z przyczepą oraz 750 zł w pozostałych przypadkach.

Więcej

Francja zadecydowała – 30 000 Euro kary za spanie w kabinie faktem!!!

Zgodnie z postanowieniami ustawy nr 2014-790 z dnia 10 lipca 2014 r. w zakresie "walki z dumpingiem socjalnym", z dniem 11 lipca 2014 roku weszły nowe przepisy art. 15 Kodeksu Transportu.

Więcej

Nowy obowiązek w Nieczech

Z dniem 1 lipca 2014 roku wszystkie pojazdy poruszające się po terytorium Niemiec muszą być wyposażone w kamizelkę odblaskową dla kierowcy. Kamizelka musi spełniać wymagania normy DIN EN 471 (informacja na metce). Jeżeli organ kontroli drogowej stwierdzi brak kamizelki bądź posiadanie kamizelki nieatestowanej, nałoży na kierującego grzywnę w wysokości 15 €.

Więcej

ZAKAZY RUCHU NIEMCY

Z dniem 1 lipca 2014 zaczęły obowiązywać w Niemczech wakacyjne zakazy ruchu. Zakazy dotyczą wszystkich pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony oraz pojazdów ciężarowych z przyczepą niezależnie od dmc pojazdu. Zakazy ruchu obowiązują we wszystkie soboty od 1 lipca do 31 sierpnia 2014 roku w godzinach od 7:00 do 20:00. Ponadto w dalszym ciągu obowiązują standardowe niedzielne ograniczenia ruchu w niedzielę i święta w godzinach od 0:00 do 22:00 (§ 30 pkt 3 kodeksu drogowego). Zakazy wakacyjne nie mają zastosowania do:

Więcej

Nowe kary w Szwecji od 1 stycznia 2015

Rząd Szwedzki przedstawił parlamentowi projekt ustawy zwiększającej znacznie zasady odpowiedzialność przewoźników zagranicznych za naruszanie zasad wykonywania kabotażu w Szwecji. Jakiekolwiek naruszenie norm okreslonych w rozporządzeniu 1072/2009 (brak dokumentów przewozowych, zbyt długi okres kabotażu itp) będzie sankcjonowane karą w wysokości 40 tysięcy SEK (ok. 4400 Euro). Kontrole mają być wykonywane niezapowiedzianie i wyrywkowo, poza oficjalnymi punktami kontrolnymi. Ponadto kierowca podejmujący się wykonywania przewozu kabotażowego z naruszeniem przepisów będzie współodpowiedzialny finansowo razem ze swoim pracodawcą.

Więcej

Od sierpnia nowe kary w Holandii

Ministerstwo Transportu Holandii w związku ze znacznym wzrostem liczby kierowców, naruszających zasady prawidłowej rejestracji czasu pracy od sierpnia zamierza wprowadzić nowy taryfikator kar w tym zakresie. Mianowicie wg nowelizacji jazda na cudzej karcie, bez karty lub "na magnesie" będzie kierowcę kosztowała 1500 Euro (dotychczas 550 Euro) , zaś przedsiębiorstwo transportowe 4400 Euro. Obie kary pieniężne będą musiały być zapłacone od razu - w momencie kontroli drogowej, w przeciwnym razie pojazd będzie usuwany na parking strzeżony do czasu ich zapłaty (szczegóły tutaj: http://nos.nl/artikel/654562-knoeien-met-rijtijden-forser-bestraft.html). 

Więcej

Belgia zaostrza przepisy karno - finansowe w transporcie drogowym

Z dniem 21 czerwca 2014 roku w Belgii weszły w życie nowe przepisy odnośnie kar pieniężnych za poszczególne naruszenia niektórych norm rozporządzeń 561/2006 oraz 1072/2009. Pierwsza zmiana dotyczy kabotażu: jeżeli w trakcie kontroli drogowej kierowca nie będzie umiał udowodnić (udokumentać) prawidłowości wykonanej procedury kabotażowej (brak dokumentów przewozowych z ostatnich przewozów), przedsiębiorstwo realizujące przewóz drogowy musi liczyć się z karą do 1500 Euro (z obecnych maks. 55 Euro). Ponadto wprowadzona została kara pieniężna za korzystanie z regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie pojazdu; dotychczas było to naruszenie bezsankcyjne, zaś od 21 czerwca 2014 roku przedsiębiorca transportowy będzie musiał zapłacić do 1800 Euro. Co istotne, kierowca będzie obowiązany udowodnić sposób wykorzystania regularnego odpoczynku tygodniowego w całym okresie podlegającym kontroli, tj. za ostatnie 28 dni (art. 15 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 3821/85).

Więcej

Orzeczenie SN w sprawie noclegów w kabinie z dnia

Pilne! jest już najnowsze orzeczenie SN w sprawie noclegów w kabinie z dnia 12 czerwca 2014 r.


W dniu 12 czerwca 2014 r Sąd Najwyższy wydał długo oczekiwane orzeczenie, które wręcz wstrząśnie branżą transportową w kraju. Orzeczenie miało na celu rozstrzygnąć kwestię zapewnienia przez przewoźników bezpłatnego noclegu dla kierowców podczas odbywania podróży służbowych za granicą. Poniżej zamieszczamy stanowisko SN a osobom bliżej zainteresowanym tematem polecamy pełną lekturę orzeczenia. Wkrótce więcej informacji…

Zapewnienie pracownikowi - kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy” Źródło 


Więcej

Francja zadecydowała – 30 000 Euro kary za spanie w kabinie


W dniu 30 kwietnia 2014 roku Senat przyjął projekt zmiany do ustawy o transporcie (Code des transports) wprowadzający odpowiedzialność finansową i karną za nieprzestrzeganie zasad o których mowa w art. 8 pkt 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 561/2006, zgodnie z którym w pojeździe dopuszczalne są odpoczynki dzienne i skrócone tygodniowe. Z uwagi na fakt, iż naruszenie tego zakazu powoduje znaczne obniżenie kosztów działalności firmy, a co za tym idzie złamanie fundamentalnej zasady uczciwej konkurencji pomiędzy podmiotami transportowymi mającymi siedziby w różnych krajach, ustawodawca francuski uznał za zasadne wprowadzenie bardzo restrykcyjnych zasad odpowiedzialności za naruszenie powyższej normy.
Więcej

Firmy transportowe – podatek akcyzowy od paliwa w agregacie

Przedsiębiorstwa transportowe zajmujące się transportem ładunków schłodzonych i zamrożonych często nie są świadome, iż płacą niezasadny podatek akcyzowy od paliwa zużytego w agregatach chłodniczych – podatek ten stanowi istotną część ceny paliwa, i w roku obecnym wynosi 1169 zł za m3 paliwa.

Więcej

Nowa publikacja w sklepie internetowym

W sklepie internetowym pojawiła się nowa publikacja VADEMCUM PRZEWOZU DROGOWEGO. Książka ta dedykowana jest kandydatom na kierowców zawodowych oraz tym osobom, które na co dzień zajmują się transportem. W sposób przejrzysty i czytelny prowadzi czytelnika przez aspekty związane z pracą kierowcy zawodowego. Jedyne na rynku kompendium objaśniające szczegółowo między innymi mocowanie ładunku oraz transport pasażerski. Zapraszamy do zakupu.

Więcej

Austria – od Wielkanocy ciężarówki nie pojadą lewym pasem

Z początkiem stycznia austriacka rada ministrów przyjęła projekt ustawy przewidującej całkowity zakaz jazdy pojazdami powyżej 7,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej. Zakaz będzie wprowadzony wyłącznie na 3 i 4 pasmowych drogach ekspresowych i autostradach. Konieczność wprowadzenia zakazu jest argumentowana dużą ilością wypadków związanych z najechaniem na tył z uwagi na znaczną różnicę prędkości pojazdów osobowych i ciężarowych. W Austrii na 2178 km autostrad, jednak tylko 700 km ma trzy pasy, a 40 km – 4. Jeżeli austriacki parlament wyrazi zgodę na wejście w życie nowych przepisów, będą one obowiązywały od Wielkanocy. 

Więcej

Nowy rok, nowe obowiązki dla firm transportowych

Przypominamy, że wraz z rozpoczęciem roku przychodzi czas na określone obowiązki sprawozdawcze:

  1. 1.Do 28 lutego - Sprawozdanie ADR do WITD,
  2. 2.Do 31 marca - Rozliczenie i opłata podatku środowiskowego (za zużyte paliwo, odprowadzenie ścieków itp.).
     
Więcej

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), przedsiębiorstwa korzystjące ze środowiska zobowiązane są złożyć do dnia 31 marca 2014 roku sprawozdania. W przypadky przedsiębiorstw transportowych, w przygotowanym zestawieniu należy wskazać ilość zużytego paliwa, a następnie uwzględniając daną normę emisji spalin pojazdu i na tej podstwie obliczyć wysokość opłaty. Sprawozdnie należy złożyć do właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli wysokość wyliczonego podatku jest mniejsza niż 800 zł (za rok), nie wnosi się go na poczet WFOŚ.

Więcej

Kontrola ITD – czyli im mniej wiesz tym więcej płacisz

Z punktu widzenia organu kontroli drogowej najlepszy kierowca to taki, który nie „dyskutuje”. Co za tym idzie, najczęściej kierowca nie „dyskutuje”, jeśli nie ma odpowiedniej wiedzy. Dla organu kontrolnego kierowca, który nie zna swoich praw i ogólnie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym, to najlepszy obiekt kontrolny. Umożliwia bowiem sprawne przeprowadzenie kontroli drogowej i nałożenie grzywien (kar administracyjnych) bez zbędnych pytań, uwag czy obiekcji.  Nie budzi to obaw, jeśli kontrolujący nie wykorzystuje niewiedzy kierowcy w celu maksymalizowania kary pieniężnej – wówczas kierowca dowiaduje się o naruszeniach w toku kontroli drogowej i uzyskuje niezbędną wiedzę jak ich unikać w przyszłości. Gorzej, jeśli inspektor ITD mniej lub bardziej celowo wykorzystuje niewiedzę kierowcy w celu zmaksymalizowania kary pieniężnej…

Więcej

Dlaczego strona GITD milczy na temat wyroku Trybunału?

W dniu 23 lipca 2013 roku w związku ze sprawą o sygnaturze P.36/2013 Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność z Konstytucją RP przepisów art. 10 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 244 poz. 1454 z 2011 roku) w zakresie określenia, że w sprawach o nałożenie kary pieniężnej niezakończonych przed wejściem w życie ustawy stosuje się przepisy ustawy nowej, przewidującej wyższe kary pieniężne od ustawy w brzmieniu poprzednim. Inaczej mówiąc stosowanie nowego taryfikatora w stosunku do spraw wszczętych przed jego wejściem, w przypadku, gdy nowy taryfikator przewiduje wyższą karę, jest zdaniem Trybunału naruszeniem art. 2 konstytucji. Teraz pojawia się pytanie, czy problem zmiany przepisów i wysokości kar pieniężnych na przełomie roku 2011/2012 jest naprawdę istotny? Przede wszystkim sprawa dotyczy przewoźników, którzy mieli w Polsce kontrolę na drodze w ostatnich miesiącach roku 2011, zaś karę administracyjną w wyniku tej kontroli otrzymali w roku 2012. Tutaj konieczna jest analiza, czy wysokość potencjalnej kary, jaką otrzymałby przewoźnik na podstawie taryfikatora obowiązującego do końca roku 2011 jest wyższa, czy niższa od kary faktycznie otrzymanej od ITD. Jeżeli kara nałożona w 2012 roku za naruszenia popełnione przed 2012 rokiem jest wyższa, niż byłaby na podstawie starego taryfikatora, obowiązującego w chwili kontroli drogowej, to podstawa prawna nałożonej kary pieniężnej stała się na mocy orzeczenia Trybunału nieważna.

Więcej

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym - czyli kolejne nieprzemyślane zmiany

W dniu 5 kwietnia 2013 roku Prezydentowi RP przekazano najnowszą zmianę do ustawy o transporcie drogowym. Pomimo faktu, iż nad ustawą procedowano niemalże rok, a ogólny czas na jej wprowadzenie biegł już od momentu opublikowania rozporządzeń pakietu transportowego (rok 2009), jak zwykle wprowadzono w życie akt prawny, zawierający dużą liczbę niedociągnięć, a w niektórych miejscach wręcz merytorycznych błędów. Oto kilka najważniejszych:

Więcej

Ważna zmiana ustawy o transporcie drogowym

W dniu 5 kwietnia 2013 roku przekazano Prezydentowi do podpisu wyczekiwaną od niemal 2 lat nowelizację ustawy o transporcie drogowym, która dostosowuje polski system prawa transportowego do norm unijnych, a w szczególności do przepisów pakietu transportowego wg rozporządzeń 1071-1073/2009. Ponadto dokonano ciekawej zmiany do ustawy o czasie pracy kierowców. Do najważniejszych zmian należą:

Więcej

Uszkodzona karta kierowcy - co dalej ?

W ciągu ostatniego miesiąca do biura SPFT/CSK wpłynęło wiele zapytań odnośnie zasad postępowania kierowcy, któremu uszkodziła się karta do tachografu cyfrowego, bądź została ona skradziona lub zgubiona. Zatem aby rozwiać ewentualne wątpliwości przypominamy zasady, określone w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85 - zgodnie z art. 15 ust. 1 wskazanego rozporządzenia, gdy karta kierowcy ulegnie uszkodzeniu, jest niesprawna lub nie jest w posiadaniu kierowcy, kierowca:

1. na początku trasy drukuje dane prowadzonego przez siebie pojazdu i wpisuje na tym wydruku:

  • dane umożliwiające identyfikację kierowcy (nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy kierowcy), wraz z podpisem;
  • okresy, o których mowa w ust. 3 tiret drugie lit. b), c) i d);

Więcej

Drakońskie kary we Włoszech

Organy kontroli drogowej w całej Unii Europejskiej szczególną uwagę zwracają na wiarygodność okazywanych przez kierowców wykresówek czy danych z tachografu cyfrowego. W przypadku stwierdzenia manipulacji przy zapisie aktywności, zwykle są nakładane wielotysięczne kary pieniężne zarówno na przedsiębiorstwa transportowe, jak i kierowców. Również włoskie organy administracji państwowej zauważyły rosnący problem fałszowania zapisów tachografu i konieczności pilnego przeciwdziałania takim praktykom, przede wszystkim poprzez należyty system kar pieniężnych. Pod koniec stycznia 2013 roku kierowca ciężarówki z Niemiec został skazany przez sąd w Potenza na grzywnę w wysokości 15.000 euro, ponieważ w trakcie jazdy zmieniał zapisy tachografu przy użyciu magnesu umieszczonego przy impulsatorze.

Więcej

Nowe wysokości diet od 1 marca 2013

W dniu 1 marca 2013 roku wchodzi w zycie rozporządzenie MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 167 z 2013 roku), wprowadzające nowe zmienione stawki diet krajowych i zagranicznych. Pomimo, że głównym celem rozporządzenia jest uregulowanie zwrotu kosztów podróży służbowych dla osób pracujących na państwowych posadach, ma wpływ również na finanse przedsiebiorstw prywatnych.

Więcej

Francja - Nowe dopuszczalne masy i naciski osi dla ciężarówek

W dniu 1 stycznia 2013 roku wszedł w życie dekret ustanawiający dopuszczenie zwiększonej do 44 ton dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów w transporcie drogowym rzeczy, w przypadku wykorzystania zespołów pojazdów wyposażonych w więcej niż 4 osie (przepis został opublikowany w Dzienniku Urzędowym 6 grudnia 2012 roku). Nowe przepisy Określają również bardziej rygorystyczne zasady dotyczące dopuszczalnych obciążeń osi  :

  • 12 ton - oś napędowa zamiast 13 ton;
  • 27 ton - dla grupy trzech osi (tridem) zamiast 31,5 ton.

Źródło: Ministerstwo Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energii Francji

Więcej

Zakazy ruchu w Polsce w 2013 roku

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz  zakazów ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz.U. 147 poz. 1040 z 2007 roku ze zmianami)

Zakres przedmiotowy: Ograniczenia i zakazy ruchu dotyczą pojazdów  oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Zakazy ruchu nie dotyczą autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.

Zasięg obowiązywania:  Wszystkie drogi publiczne w Polsce

Zakazy świąteczne: 
 W dzień poprzedzający święto państwowe wymienione poniżej (od punktu c do k) od godz. 18:00 do godz. 22:00;
 W święto państwowe wymienione poniżej od godz.  08:00 do godz. 22:00

Więcej

Włochy - opony zimowe i łańcuchy już obowiązkowe

Z dniem 15 Listopada na wielu autostradach i drogach głównych Italii obowiązek wprowadzono obowiązek posiadania opon zimowych lub/i łańcuchy śniegowych. Zasady te obowiązują najczęściej do 15 kwietnia, jednak w Umbrii i Sycylii obowiązek ten wchodzi w życie 1 Grudnia i kończy 31 Marca roku następnego. Naruszenie powyższych zasad skończyć się może grzywną w wysokości od 80 do 318 euro. Obowiązek ten dotyczy nie tylko dróg północnych (nr 22 Brenner, A4 Wenecja-Triest, określone odcinki A1 Mediolan-Neapol), ale także niektórych odcinków południowych (między innymi A3 Salerno-Reggio Calabria i A25 Rzym-Pescara). Prócz autostrad wymóg posiadania opon zimowych wprowadzony został na wielu drogach krajowych. W szczególności poleca się ostrożne obserwowanie znaków drogowych, ponieważ operatorzy autostrad i regionalne rządy od roku 2010 mają prawo samodzielnego decydowania w sprawie obowiązku posiadania opon zimowych oraz czasu ich trwania.

Źródło: http://www.verkehrsrundschau.de/ Więcej

Nowe akty prawne dla transportu - Listopad 2012

Uprzejmie informujemy, że w ostatnim czasie weszły w życie istotne normy prawne, których treść poniżej. Nowe normy dotyczą: rozporządzenia w sprawie warunków technicznych i niezbędnego wyposażenia, podatku od środków transportu, wykazu dróg o nacisku do 10 ton oraz 8 ton na oś .

Wykaz dróg 8 i 10 ton
Dz.U. 1061 z 2012 roku

Podatek od środków transportu 2013
M.P. 743 z 2012 roku

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych
Dz.U. 997 z 2012 roku

Więcej

Przewozy nienormatywne - nowe zasady od dzisiaj

Nowelizacja zasad organizacji i realizacji przewozów nienormatywnych wchodzi w życie już 19 października 2012r. W związku ze zmianą ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o drogach publicznych całkowicie ulega zmianie wykonywanie przewozów pojazdami nienormatywnymi, łącznie z trybem uzyskiwania zezwoleń, rodzajami zezwoleń, odpłatnością za ich uzyskanie, skończywszy na karach za ich nieposiadanie.  Nowe przepisy zostały wprowadzone przede wszystkim z uwagi na fakt, iż system zezwoleń obowiązujący w niewiele zmienionej postaci od lat 80', nie przystawał do dzisiejszych potrzeb rynku, dynamicznie zmieniających się potrzeb przewozowych i polepszającej się jakości sieci dróg w Polsce. Ponadto uległy zmianom przepisy penalizacyjne związane z oceną przekroczeń norm dla pojazdów przewożących ładunki sypkie i drewno - tutaj warunkiem otrzymania kary pieniężnej za przekroczenie nacisków osi jest jednoczesne przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej. Uelastyczniono dojazd pojazdami do załadowców i odbiorców znajdujących się przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich o niskiej wartości dopuszczalnego nacisku osi pojedynczej. W związku z tym zmiany przepisów dotyczą tak naprawdę wszystkich przewoźników. Zmiany te spowodują z pewnością znaczne ułatwienie wykonywania przewozów na terenie RP ale także całkowitą zmianę (relatywnie dość znaczne obniżenie) wysokości kar za przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej, nacisków osi pojazdów oraz ich wymiarów wraz z ładunkami.

Więcej

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), przedsiębiorstwa korzystjące ze środowiska zobowiązane są złożyć do dnia 31 marca 2014 roku sprawozdania. W przypadky przedsiębiorstw transportowych, w przygotowanym zestawieniu należy wskazać ilość zużytego paliwa, a następnie uwzględniając daną normę emisji spalin pojazdu i na tej podstwie obliczyć wysokość opłaty. Sprawozdnie należy złożyć do właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli wysokość wyliczonego podatku jest mniejsza niż 400 zł nie wnosi się go na poczet WFOŚ.

Należy przy tym zaznaczyć, że wszystkie podmioty koszystające ze środowiska(np. posiadające pojazdy), są zobligowane do złożeni wymaganych dokumentów. Jak pokazuje prakyka w ostatnich latach Wydziały Ochrony Środowiska UM dość często wszczynały kontolę wobec przedsiębiorstw transportowych. W przypadku postępowania kontolnego opłata jest naliczana za ostatnie 5 lat.


Więcej

Zmiana pytań na KW - pogrom na egzaminach

Od połowy lipca 2012 większość wojewódzkich komisji egzaminacyjnych otrzymała nowy katalog pytań dla kandytatów na kierowców zawodowych, którzy ukończyli kurs kwalifikacji wstępnej. Nie jest tajemnicą, iż dotychczasowy zestaw pytań, obowiązujący w niemal niezmienionej formie od 2008 roku "wyciekł" i był dostępny dla wszystkich ośrodków szkolenia, a nawet występował w wersji drukowanej co odważniejszych wydawnictw. Niestety taka sytuacja spowodowała, iż jakość szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej stała się niższa niż mierna. Ośrodki szkolenia ograniczały się bowiem w większości do przekazania kierowcom pytań oraz zapewnienia uczestnictwa równie miernej jakości systemu elearningowego. Efektem powyższego była niemal 100% zdawalność na kursach KW w całym kraju, co w sposób oczywisty zastanawiało, jaki w ogóle cel mają te egzaminy.

Więcej

Przewozy okazjonalne do 7 osób - kolejny bubel ustawowy

W dniu 29 czerwca 2012 roku wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, w zakresie dotyczącym zasad wykonywania przewozów okazjonalnych osób pojazdami do 7 miejsc łącznie z kierowcą. Dla osób niezorientowanych bliżej w temacie informujemy, że jest to długo oczekiwana zmiana bubla ustawowego, wprowadzonego w dniu 7 kwietnia 2011 roku, zakazującego wykonywania przewozów okazjonalnych pojazdami do 7 osób, niezależnie od celu i zasad jego realizacji. Doszło do kuriozalnej sytuacji, iż przewoźnicy trudniący się profesjonalnie przewozami VIPowskimi, czy weselnymi, mogli pozostać bez pracy, i to bez żadnych logicznych przesłanek stojących za takim stanem rzeczy. Poprzednia zmiana miała ograniczyć wyłącznie szarą strefę pseudotaksówkową (omijanie obowiązku uzyskiwania licencji na taksówkę), a w rzeczywistości zamknęła drogę zarobkowania legalnym przewoźnikom.

Więcej

Ważenie pojazdu - ciekawa rzeczywistość

Coraz częściej na forach internetowych pojawiają się informacje na temat mniejszych lub większych wątpliwości związanych z legalnością ważenia pojazdów, które to czynności realizowane są w Polsce głównie przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Główny nurt rozważań skupia się na fakcie, iż w Polsce nie ma jednoznacznych norm prawnych określających zasady używania wag oraz procedur z tym związanych.

Więcej

Obowiązkowy alkomat we Francji

W dniu 1 marca 2012 roku we Francji weszło w życie rozporządzenie z 28/02/2012 związane z nowym obowiązkiem posiadania alkomatu w każdym pojeździe samochodowym na terenie Francji. Zgodnie z treścią tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2012 każdy kierowca samochodu na terenie Francji będzie musiał posiadać gotowy do użycia, posiadający odpowiednie certyfikaty alkomat, zgodny z normą NF X20 702 lub NF X20 704. Brak alkomatu w pojeździe będzie sankcjonowany karą pieniężną w wysokości 17 euro. 

Więcej

Kwalifikacja wstępna - 100% zdawalności

W dniu 23 marca 2012 roku w CSK odbył się kolejny egzamin po kursie w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Egzamin zdały pozytywnie wszystkie przeszkolone osoby. Warto nadmienić, że jako jeden z niewielu ośrodków w Polsce prowadzimy wykłady w trybie standardowym (wykładowca - kursant), ponieważ tylko w ten sposób możemy efektywnie przystosować kursanta do zawodu kierowcy. Poniżej lista elementów charakterystycznych naszych kursów, których nie znajdziecie u  ŻADNEGO  z naszych konkurentów w Szczecinie:

Więcej

Pierwszy egzamin CPC na nowych zasadach

W dniu 14 kwietnia 2012 roku w Szczecinie odbył się pierwszy egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych, organizowany na nowych zasadach w oparciu o wytyczne rozporządzenia 1071/2009. CSK było jednym z pierwszych ośrodków w Polsce które otworzyły kurs w marcu pomimo, iż nie było jeszcze jednoznacznych wytycznych odnośnie poziomu trudności egzaminu oraz "przecieków" z pytań testowych oraz egzaminacyjnych. Mimo wszystko z pierwszej przeszkolonej grupy zdawalność wyniosła 77%, co uważamy za wielki sukces. 

Więcej

Jest nadzieja dla "busiarzy"

Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 4a i 4b, który ostatecznie wszedł w życie w dniu 7 kwietnia 2012 roku, pasażerskie przewozy okazjonalne dozwolone są wyłącznie pojazdami, wyposażonymi powyżej 7 miejsc łącznie z kierowcą. Przyczyną wprowadzenia tego nonsensownego przepisu przez ustawodawcę był fakt, iż zdarzały się w Polsce przypadki wykorzystywania licencji „busowej" do wykonywania usług podobnych do taksówek, jednak bez konieczności instalowania taksometrów itp.

van-outline-md
Więcej

Jeździsz do Szwecji? Przeczytaj koniecznie!

Większość kierowców zawodowych zwróciło uwagę na fakt, że w Skandynawii dopuszczalne masy całkowite oraz dopuszczalne ładowności pojazdu są dużo wyższe o tych, do których jesteśmy przywyczajeni na podstawie przepisów obowiązujacych w pozostałej części Europy. Ponieważ nie na każdych drogach dopuszcza się przejazd pojazdami o zwiekszonym nacisku, poniżej publikacja szwedzkiej Agencji Transportu dla polskich kierowców, która w znaczny sposób opraszcza poruszanie się po drogach naszego północnego sąsiada.

Więcej

Kierownicy transportu - kolejny dochodowy cel ITD

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie poważna zmiana do ustawy o transporcie drogowym, związana z całkowitą reorganizacją zasad podziału odpowiedzialności za naruszenia popełniane przez kierowców w trakcie przewozu drogowego (nowelizacja z dnia 16 września 2012 roku, Dz.U. 244 poz. 1454). Główną nowością jest wprowadzenie trzech taryfikatorów (Załącznik 1-3 do ustawy), za naruszenia popełniane kolejno przez: kierowcę, zarządzającego transportem oraz przewoźnika. O ile taryfikator dotyczący kierowcy czy przedsiębiorcy można uznać za proporcjonalny do stopnia przewinienia, to taryfikator przeznaczony dla osób zarządzających jest pozbawiony logiki, a w niektórych miejscach wręcz nonsensowny w swoich postanowieniach. W szczególności należy zwrócić uwagę na punkty 15 i 16 taryfikatora:

Więcej

Mieć tachograf czy nie mieć - oto jest pytanie!

Kilka dni temu do CSK wpłynęło pismo przewoźnika, z którego wynikało, że w przypadku realizowania przejazdu pojazdem wyposażonym w tachograf, jednak wyłączonym  zakresu stosowania przepisów rozporządzenia 561 na podstawie art. 3 i 13, tachograf musi przechodzić tzw. badania okresowe (dawniej: legalizację). Autorem tej interpretacjii porady, która była udzielona na prosbę a podmiotu legalizującego tachografy, był jeden z naczelników inspekcji transportu drogowego w Polsce (poniżej kopia). Sprawa jest o tyle istotna, że ta porada dość istotnie wprowadzała w błąd zarówno warsztat jak i przewoźnika, gdzie ten ostatni mógł ponieść wymierne straty finansowe z tytułu podjętych działań, do których nie był zoboawiązany. 

Więcej

Kursy ADR - ponownie ruszają.

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowa ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (która uchyliła poprzednią ustawę o przewozie DROGOWYM towarów niebezpiecznych). Niestety 2 miesiące musielimy czekać, aż Minister TBiGM wyda nowe rozporządzenie w sprawie organizacji egzaminów państwowych. Kursanci zatem od początku roku byli pozbawieni możliwości zrobienia kursu bądź odnowienia uprawnień.

Więcej

Nowelizacja ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

W dniu 1 stycznia weszła w zycie nowa ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. W chwili obecnej ministerstwo transportu nie opracowało jeszcze niezbędnych rozporządzeń wykonawczych w szczególności w zakresie szkoleń oraz działalności doradcy DGSA. Ponieważ ustawa jest bardzo rozległa, poniżej ustawa przerobiona przez nas, tj. z zaznaczonymi fragmentami istotnymi dla transportu drogowego. Przyjemnej lektury.

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych

Więcej

Nowe taryfikatory od 1 stycznia

W związku z wejściem w dniu 1 stycznia 2012 roku w życie ustawy  z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, obowiązują nowe taryfikatory kar pieniężnych, nakładanych przez inspektorów ITD oraz inne uprawnione służby. W odróżnieniu od poprzedniej wersji, teraz mamy do dyspozycji 3 taryfikatory dotyczące poszczególnych uczestników przewozu drogowego:

1. Taryfikator dla przedsiębiorstw transportowych i spedytorów

2. Taryfikator dla kierowców,

3. Taryfikator dla innych osób uczestniczących w przewozie, nadawców, pośredników, właściciela certyfikatu CPC, kierownika transportu lub każdej innej osoby, która miała wpływ na powstanie naruszenia w procedurze przewozu drogowego. 

Maksymalna kara pieniężna na kierowcę wynosi teraz 2000 zł, na inną osobę uczestniczącą w proceurze przewozowej również 2000 zł, zaś na przedsiębiorstwo zależy od średniej ilości zatrudnianych kierowców za ostatnie pół roku i wynosi:

Więcej

Ministerstwo tłumaczy zasady stosowania rozporządzenia 1071

Polscy przewoźnicy od lat byli przyzwyczajani, że ważne przepisy regulujące branże transportową wprowadzane są zwykle na ostatnią chwilę. Nie inaczej jest w przypadku nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, która ma doprecyzować zasady stosowania norm pakietu transportowego UE (rozporządzenia 107,1072,1073/2009). Nie dość, że ustawa nie została wprowadzona na czas, to na chwilę obecną nie istnieje ostateczny projekt tej nowelizacji. Czy brak przepisów krajowych, niejako implementujących normy rozporządzeń UE jest istotnym problemem? Zasadniczo wydawanie licencji oraz innych dokumentów transportowych stoi przed dużym znakiem zapytania. Najważniejsze problemy na chwilę obecną to:

Więcej

Rewolucyjne zmiany w ustawie o transporcie weszły w życie!

W dniu 15 listopada 2011 roku ogłoszono najważniejszą w ostatnich latach zmianę do ustawy o transporcie drogowym (ustawa z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw - Dz.U. 244 poz. 1454 z 2011 roku). Zmienia się przede wszystkim zakres kontroli przedsiębiorców oraz związanych z tym konsekwencji finansowych. Do najważnieszych zmian należą:

1. Wprowadzenie mozliwości kontroli podmiotów zamkniętych, tj. po zrezygnowaniu z działalności transportowej bądź po cofnięciu licencji. Kontrola może być przeprowadzona (i nałożona kara) do 12 miesięcy po wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej bądź KRS;

Więcej

Dania - Nowe przepisy środowiskowe dla przewoźników!

Od 1 listopada 2011 wszystkie autobusy i ciężarówki z poza Danii, które chcą poruszać się w strefach ograniczonego ruchu największych miast Danii, potrzebują duńską plakietkę ekologiczną EcoSticker. Duńskie strefy środowiskoweznajdują się w Kopenhadze, Aarhus. Odense i Aalborg.

Więcej

Baza eksploatacyjna - twór niepokojący przewoźników

Coraz więcej wątpliwości budzi nowy, wchodzący 4 grudnia 2011 roku obowiązek, wprowadzony rozporządzeniem 1071/2009, dotyczący konieczności posiadania bazy eksploatacyjnej przy staraniu sie o udzielenie licencji. Na podstawie dotychczasowych przepisów do uzyskania licencji przewoźnik musiał spełnić 5 warunków: dobra reputacja, zabezpieczenie finansowe, certyfikat kompetencji, określone warunki dot. kierowców oraz pojazdów. Od 4 grudnia dojdą jeszcze 2 - obowiązek posiadania bazy eksploatacyjnej oraz dobra reputacja właściciela certyfikatu kompetencji. Ponieważ w rozporządzeniu 1071 nie ma jednoznacznej definicji, co tak naprawdę kryje się pod magicznym wymogiem posiadania "bazy eksploatacyjnej", w branży transportowej aż roi się od mniej lub bardziej "wymyślnych" interpretacji.

Więcej

Poważna zmiana w przepisach od 2012 roku (26.10.2011)

Kancelaria Prezydenta: W dniu 10 października 2011 roku Prezydent podpisał najpoważniejszą w ostatnich latach nowelizację przepisów ustawy o transporcie drogowym (zostanie opublikowana w Dz.U. do końca listopada 2011r). Nowelizacja zawiera uregulowania zmierzające do poprawy funkcjonowania przewoźników krajowych oraz usunięcia biurokratycznych barier, które utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego. Zasadniczym celem ustawy jest ograniczenie nieuczciwej konkurencji wśród firm spedytorskich zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Do osiągnięcia tego celu ma przyczynić się zmieniony niniejszą nowelą system kar administracyjnych i obniżenie wysokości kar pieniężnych nakładanych na przewoźników naruszających przepisy ustawy o transporcie drogowym.

Więcej

Rewolucja w przewozach nienormatywnych

W dniu 18 października 2011 opublikowano ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 222 poz. 1321). Nowela wprowadza całkowicie nowe zasady otrzymywania zezwoleń na wykonywanie przewozów nienormatywnych oraz ich realizacji. Przede wszystkim przewoźnik będzie miał możliwość wykupienia zezwolenia wielokrotnego, wprowadzone zostaną maksymalne bardzo krótkie terminy wiążące organy do wydania zezwolenia a także obniżony zostanie średni koszt wykupienia zezwolenia. Ponadto będzie mozliwość wykupienia zezwolenia, pozwalającego na podróżowanie z naciskiem osi do 11,5 tony niezależnie od kategorii drogi.

Więcej

OIGOSK - informacja dla uczestników konferencji

W związku z obietnicą złożoną na konferencji - spotkaniu w dniu 15 października 2011 roku poniżej zamieszono do pobrania kopie prezentacji, na podstawie której prowadzone było spotkanie. UWAGA! Archiwum zabezpieczone hasłem! Hasło: nazwisko osoby z małej litery, która jako pierwsza prowadziła wykłady na konferencji. 

Pobierz prezentację

Więcej

Stowarzyszenie PFT rusza w listopadzie!

W związku z narastającą bezsilnością przewoźników w walce z organami administracji publicznej, w szczególności w aspekcie łamania prawa przez urzędników państwowych, wydawaniu krzywdzących decyzji, tworzenia prawa skutkującego obciążaniem transportu drogowego nakładaniem kolejnych danin publicznych, nadszedł czas na podjęcie zdecydowanych działań w obronie interesów przewoźników.

Więcej

Czy ViaToll oszukuje przewoźników?

Można było się spodziewać - system poboru opłat nie działa jak należy, pomimo niemal 3 miesięcy od jego uruchomienia. Największe problemy przewoźnicy mają z ustaleniem prawidłowości naliczanych opłat przez system, w szczególności za pierwszy okres jego funkcjonowania (lipiec). System internetowy ViaToll albo nie działa, albo udaje, że działa - czyli pokazuje nieprawidłowe dane odnośnie transakcji poboru opłat za przejazd drogami płatnymi. ViaToll nie przysłał do chwili obecnej do większości klientów dokumentów obciążeniowych (finansowych) stanowiących podstawę zaliczenia opłat drogowych do kosztów prowadzonej działalności. Jednym słowem - jeden wielki bałagan.

Więcej

Ważenie pojazdu? Zawsze żądaj powtórki!

Jednym z uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego jest pomiar nacisków osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów poruszających się po drodze. Za przekroczenia norm nakładane są słone kary na podstawie ustawy o drogach publicznych, często wyższe niż za złamanie norm "czasu pracy" czy inne popularne naruszenia. Jak pokazuje rzeczywistość, pomiary realizowane przez inspektorów ITD są często nierzetelene i nastawione na wykazane maksymalnego możliwego wyniku. Zatem w przypadku pomiaru gabarytów kierowca powinien w szczególności:

Więcej

Nowy numer Polskiego Kierowcy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2011 ukazał się najnowszy numer PolskiegoKierowcy, darmowego kwartalnika traktującego o problemach współczesnego transportu. W szczególności polecamy artykuł "Przewoźniku, bój się 4 grudnia" - omawiającego nowe zasady wykonywania działalności transportowej na podstawie rozporządzenia 1071/2009. Zapraszamy do lektury. Jednocześnie informujemy, że do wszystkich przedsiębiorstw, które mają podpisaną Umowę współpracy z CSK, zostaną wysłane w tym tygodniu wersje papierowe w ilości odpowiadającej liczbie zatrudnianych kierowców i osób w kadrze zarządzającej. 

Ściągnij

Więcej

Ostateczny koniec "żółtych urlopówek"

W dniu 16 sierpnia 2011 roku opublikowana została ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym, która wprowadza zmiany dotyczące sposobu dokumentowania okresów, za które kierowca nie posiada wykresówek bądź danych na karcie kierowców.

Więcej

Przewoźniku - bój się 4 grudnia 2011

Pomimo faktu, że Polska weszła do struktury UE dopiero w 2004 roku, polscy przedsiębiorcy dość szybko poradzili sobie z dostosowaniem do wymogów międzynarodowych w zakresie prowadzenia transportu. Mowa w szczególności o licencjach, zezwoleniach, inspekcji transportu drogowego i wszystkich innych „tworach”, o których w końcu XX wieku nikt jeszcze w Polsce nie słyszał. W chwili obecnej niewiele osób zaryzykuje prowadzenie transportu bez uprawnień, ponieważ ewentualne profity w odniesieniu do ryzyka zwykle nie są tego warte.

Więcej

Nowe ważne rozporządzenia dla branży

W dniu 1 lipca ukazało sie kilka istotnych z punktu widzenia funkcjonowania przedsiebiorstw transportowych rozporządzeń. Poniżej ich treść w oryginalnym brzmieniu (do ściągnięcia) oraz krótki komentarz.

Więcej

Nowy wykaz dróg o nacisku 10 i 11,5 tony - Ważne!

W dniu 30 czerwca 2011 roku weszły w zycie dwa rozporządzenia określające nowy wykaz dróg krajowych, na których dopuszczalny nacisk osi będzie zwiększony do 10 lub 11,5 tony. Dla pozostałych dróg, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, dopuszczalny maksymalny nacisk osi wynosi 8 ton. Przypominamy, że w odróżnieniu od kar nakładanych ustawą o transporcie drogowym, wysokość kar za przejazdy ponadnormatywne bez zezwolenia nie mają limitu wysokości maksymalnej.

Więcej

viaToll - To co kierowca powinien wiedzieć

W wielu krajach Unii Europejskiej wymaga się uiszczenia opłaty za przejazd po najlepszych kategoriach dróg. W większości krajów opłaty te dotyczą wyłącznie autostrad, lecz w Polsce, z uwagi na ich niewielką ilość, obowiązek ten wprowadzono także odnośnie określonej sieci dróg krajowych.

Więcej

Informacja o wynikach egzaminu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 czerwca 2011 roku komisja egzaminacyjna ITS przekazała informacje odnośnie wyników egzaminu na certyfikat kompetencji, który odbył sie w dniu 18.06.2011 w Szczecinie. Wyniki można uznac za bardzo dobre, o czym świadczy poniższa tabelka. 

Więcej

Nowe zasady rozliczania czasu jazdy

W dniu 7 czerwca 2011 roku Komisja Europejska decyzją K(2011) 3759 wprowadziła ujednolicone zasady rozliczania okresów jazdy dziennej wg rozporządzenia 561/2006. Dotychczas organy kontrolne wielu krajów stosowały tzw. francuski system rozliczania ciągłego czasu jazdy. Polega on na literalnym zastosowaniu definicji dziennego czasu jazdy określonej w art. 4 lit. g), tj. zliczaniu okresu pomiędzy dwoma kolejnymi prawidłowymi okresami dziennego odpoczynku (11 lub 9 godzin). Stosowanie tej definicji bezpośrednio oznaczało, że w przypadku skrócenia odpoczynku choćby o 5 minut, nie był on uznawany w ogóle jako odpoczynek dzienny.

Więcej

Kierowca odpowiedzialny będzie za brak myta - kara 3000 zł

Już za niemal 3 tygodnie wchodzi w życie opłata elektroniczna na niektórych drogach krajowych (mapa obowiązywania poniżej). Spóźnialskich informujemy, że wykonywanie przewozu drogowego pojazdem bez OBU (onboard unit - urządzenie do poboru myta) skutkuje nałożeniem kary z mocy ustawy na kierowcę, a nie jak było dotychczas na przedsiębiorstwo realizujące przewóz. Pojazdy bez OBU będą musiały korzystać z dróg alternatywnych, nie podlegających opłacie.
Więcej

10 największych błędów w stosowaniu Rozporządzenia 561

Pomimo, że rozporządzenie 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego obowiązuje już ponad 5 lat, wielu kierowców ma problem z właściwym stosowaniem norm związanych z planowaniem czasu jazdy czy odpoczynku. Postanowiliśmy zatem, na podstawie doświadczenia naszego działu rozliczeń kierowców, przybliżyć najczęstsze i największe błędy w stosowaniu norm aktywności kierowców.

Więcej

Nieścisłość (błąd) w rozporządzeniu 561 - posypią się kary?

W kancelarii CSK odnotowaliśmy kilkunastokrotny wzrost kar pieniężnych nakładanych przez niemieckie służby drogowe (BAG) (a także francuskie i belgijskie) na polskich przewoźników w zakresie korzystania z odpoczynków dziennych przez załogę dwuosobową. Chodzi o sytuacje, gdy kierowcy korzystający z odpoczynku dziennego 9 godzinnego (dla załogi standardowego) muszą w jego trakcie wjechać na prom, korzystając z wyjątku określonego w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 561/2006.

Więcej

Wysokość myta od 1 lipca - rozporządzenie

W dniu 22 marca 2011 roku weszły w życie dwa bardzo ważne rozporządzenia dotyczące nowego systemu elektronicznej opłaty za przejazd  po drogach krajowych:

1. Dz.U. 80 poz. 417 - rozporządzenie w sprawie obliczania maksymalnej stawki opłaty elektronicznej - określenie maksymalnych stawek, jakiee mogą zostać wprowadzone odrebnym rozporządzeniem,

2. Dz.U. 80 poz. 433 - rozporządzenie w sprawie dróg krajowych bądź ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej - konkretne stawki dla określonych grup pojazdów.

Więcej

Zmiana w Umowie CMR - błędy i niekonstytucyjność?

W dniu 5 kwietnia 2011 roku Dziennikiem Ustaw nr 72 poz. 382 wprowadzono w Polsce długo (lata) oczekiwaną zmianę w zasadach odpowiedzialności przewoźników w Umowie CMR. Protokół zmian dośc istotnie zmienia zasady dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w ładunku. Dtychczas jak wynikało z art. 23 ust. 3 odpowiedzialność przewoźnika za szkodę w towarze powstałą w trakcie przewozu ograniczona była do 25 złotych franków (franków Germinal) za kg wagi uszkodzonego towaru. Za złotego franka uważa się zaś franka wagi 10/31 grama złota o próbie 0,900.

Więcej

Zmiana warunków technicznych pojazdów ciężarowych

W dniu 21 lutego 2011 roku (Dz.U. 47 poz. 242 z 2011 roku) opublikowane zostało rozporządzenie zmieniające niektóre przepisy związane z warunkami technicznymi pojazdów ciężarowych. Najwazniejsza kwestia związana jest ze sposobem oznaczania tzw. pojazdu długiego i ciężkiego - przez długi czas obowiązywały normy, że oznakowanie to powinno znajdować się na pojazdach o dmc powyżej 12 ton i długości powyżej 8 metrów. W nowym rozporządzeniu normy te zostały znacznie obniżone (nowa treść § 42) :

Więcej

Nowe rozporządzenie - odcinki dróg objete E-mytem (20.04.2011)

 W dniu 22 marca 2011 roku Rozporządzeniem rady Ministrów ustalono odcinki dróg krajowych, na których będzie obowiązywała nowa opłata elektroniczna od 1 lipca. Przewoźników jeżdżących po kraju zapraszamy do zapoznania się z treścią rozporządzenia poniżej. 
  Więcej

Polskie e-myto jednak najdroższe w UE?

Jak podano na stronach Kancelarii Premiera (www.kprm.gov.pl) ustalono już ostatecznie ramy rozporządzenia, które regulować będzie obszar stosowania i koszty użytkowania sieci dróg objętej elektronicznym systemem poboru opłat. Dla przypomnienia, od 1 lipca 2011 roku przestaje obowiązywać w Polsce system winietowy, zaś rusza system elektronicznego e-myta. Początkowo opłata obejmie 579 km autostrad, 554 km dróg ekspresowych oraz 432 km dróg krajowych. Stawki maksymalne dla autostrad i dróg ekspresowych zostały ustalone na 1,28 zł za 1 km, zaś dla pozostałych dróg  0,55 zł. Opłaty będą podzielone w zakresie dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju pojazdu, a także w zależności od klasy od emisji spalin.

Więcej

Przewóz okazjonalny - koniec z osobówkami

 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. 48 poz. 247), przedsiębiorcy wykonujący przewozy okazjonalne samochodami osobowymi do 7 osób (najczęściej: Chrysler Voyager, VW Sharan, Ford Galaxy i podobne) mają czas na wymianę taboru do roku od momentu wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 4 marca 2012 roku.

Więcej

Nowe kary w ustawie o transporcie drogowym

 W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, która weszła w życie 1 marca 2011 roku, w artykule 73 opublikowano również zmiany do ustawy o transporcie drogowym. Mało kto zwrócił uwagę na nowo utworzony art. 95 a, który stanowi:
1. Kto, będąc przedsiębiorcą:
1) nie zgłasza na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkich zmian danych, o których mowa w art. 8 ust. 2, w terminie 14 dni od dnia ich powstania,
2) nie zwraca licencji lub wypisów z licencji organowi, który udzielił licencji w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna
- podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł.

Więcej

Ustawa: publiczny transport zbiorowy

 W dniu 1 marca 2011 roku weszła w życie ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 5 poz. 13 z 2011 roku). Dotychczas jedyne zasady związane z przewozami regularnymi były określone w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, zgodnie z którymi przewoźnik był zobowiązany do uzyskania zezwolenia we właściwym organie, samodzielnie wskazując na trasę przewozu i godziny kursowania. Jedynym zadaniem organu była koordynacja rozkładów jazdy w taki sposób, aby poszczególni przewoźnicy mieli równe szanse w dostępie do rynku. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym przewiduje dwie możliwości realizowania przewozów regularnych:  Więcej

Czas pracy kierowców - Gratis!

Uprzejmie informujemy, że na stronie CSK pojawił się (na belce z lewej strony) nowy dział dotyczący zasad planowania czasu pracy w transporcie krajowym i międzynarodowym. Materiał choć skrótowy, pozwala na kompleksowe zapoznanie się z zasadami planowania przewozów i właściwa interpretacją poszczególnych norm prowadzenia, przerw i odpoczynków - zapraszamy do lektury!
Więcej

Kursy w systemie ratalnym w CSK

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informujemy, że od dnia 1 stycznia 2011 roku możliwe jest finansowanie organizowanych przez nasz ośrodek szkoleń w systemie ratalnym. W biurze CSK mogą Państwo dokonac wszelkich formalności dla systemów Żagiel oraz Sygma Bank. Jeżeli są Państwo zainteresowani tą formą opłaty wystarczy odwiedzić naszą firmę i zabrać ze sobą:
           - dowód osobisty
           - zaświadczenie o zarobkach (ŚCIĄGNIJ)
Sprzedawca csk ustali z Państwem warunki umowy i spłaty rat.
Decyzję kredytową kursant otrzymuje w ciągu 10 minut. 
Więcej

Wytyczne GITD - czyli kpiny z przewoźników

W 2009 roku Główny Inspektor Transportu Drogowego, w związku z niejednorodnością interpretacji przepisów socjalnych w poszczególnych inspektoratach WITD w Polsce, wydał wytyczne w zakresie zasad kontroli norm aktywności kierowców, określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85. Wytyczne miały wykluczyć często zdarzające się wówczas sytuacje, gdzie w dwóch sąsiadujących województwach to samo naruszenie miało często inną podstawę prawną, a wskutek tego odmienną wysokość kary.
Więcej

100% zdawalności na Kwalifikacji Wstępnej

W dniu 31 stycznia 2011 roku w siedzibie CSK odbył się egzamin kolejnej już grupy osób kończących kurs Kwalifikacji Wstępnej Przypieszonej. Ten egzamin był szczególny, ponieważ oparty był na nowej bazie pytań, które zostały przekazane Wojewodom w dniu 12.01.2011. Pomimo braku jakichkolwiek informacji, na czym polegały zmiany w bazie pytań informujemy, że po raz kolejny wszystkie osoby zaliczyły egzamin za pierwszym razem. W sumie przez ostatni rok ponad 200 osób uzyskało w CSK uprawnienia kwalifikacyjne za 1 razem - 100% zdawalność jest ewenementem w skali całego kraju i świadczy o wysokiej jakości prowadzonych szkoleń. Dziękujemy również kursantom za ich zapał i entuzjazm w zdobywaniu wiedzy, która wcale nie należy do najłatwiejszych.

Więcej

Nowy numer Polskiego Kierowcy do pobrania

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 stycznia ukazał się nowy numer czasopisma, tworzonego wyłącznie dla obsługiwanych przewoźników i kursantów. Każdy nasz klient otrzyma w ciągu 7 dni wersję drukowaną, zaś od dnia dzisiejszego numer dostępny jest w formie elektronicznej

 

POBIERZ

Więcej

Zmiana cen winiet (31.12.2010)

W dniu 29.12.2010 wprowadzono nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury, zzmieniające  ceny na dobowe karty opłaty za przejazd po drogach krajowych. Zmiana została ogłoszona w dzienniku ustaw 250 poz. 1684 z dnia 29 grudnia 2010 - wejdzie w życie trzy dni później (od 1 stycznia 2011).

Więcej

A jednak podwyżki nie będzie - kursy nadal zwolnione z VAT

Na stronie MInisterstwa Finansów pojawiła się  informacja, potwierdzająca że wszelkie kursy kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego będą nadal zwolnione przedmiotowo z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem wbrew wcześniejszym obawom ceny kursów kwalifikacji wstępnej, szkoleń okresowych i ADR pozostają na dotychczasowym poziomie. Link do źródła: http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=135&id=233028&typ=news. Zatem Ministerstwo ostatecznie zakończyło spędzające sen z powiek właścicieli ośrodków szkolenia obawy odnośnie podwyższenia obciąążeń podatkowych - zasady rozliczania kursów pozostają na dotychczasowych zasadach.

Więcej

EMyto od lipca 2011 w Polsce (ponoć) 14.12.2010

Jak wynika ze zmiany ustawy o drogach publicznych z dnia 7 listopada 2008 roku, opłaty elektroniczne na autostradach, niektórych drogach krajowych i ekspresowych mają obowiązywać od dnia 1 lipca 2011 roku. Kwestia ta wynika z przepisów dyrektywy 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 roku w sprawie pobierania opłat za używanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe. Ministerstwo Infrastruktury miało oczywiście niemal 2,5 roku na podjęcie odpowiednich działań zmierzających do stopniowego planowania i wprowadzania systemu - jednak tradycją się już stało, że wszystkie prace pozostawia się na ostatnie kilka miesięcy przed terminem (to MInisterstwo standardowo wdraża wszelkie ważne dla branży transportowej akty prawne, co skutkuje niesamowitym bałaganem prawnym na kolejne lata). Zasadniczo system znosić będzie opłaty winietowe (terminowe), zaś wprowadzi opłaty kilometrażowe.

Więcej

Gorsze czasy dla przewoźników pasażerskich (13.12.2010)

Branża transportowa z pewnością nie należy do tych, gdzie przedsiębiorcy mogą mieć poczucie pewnej stabilizacji prawnej w rynku i czynić długookresowe plany działalności. Tym razem Komisja Transportu UE postanowiła uregulować kwestie odpowiedzialności finansowej przewoźników drogowych względem pasażerów w sytuacjach zagubienia bagażu, spóźnienia, odwołania środka transportowego czy wypadku. Przewidywane kwoty w odniesieniu do rentowności usługi transportu pasażerskiego są dość mocno zawyżone.
Infromacja Komisji: europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do
Projekt rozporządzenia: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do

Więcej

GITD przejmuje BOTM - coraz mniej nadzoru nad działaniami ITD (12.12.2010)

Na 79 posiedzeniu Sejm uchwalił i przekazał do Senatu projekt bardzo niepokojącej ustawy, zgodnie z którą wszelkie sprawy, którymi dotychczas zajmowało się Biuro Obsługi Transportu Miedzynarodowego w Warszawie będą rozpatrywane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Będą to sprawy związane z wydawaniem: licencji na międzynarodowy transport drogowy, zezwoleń na międzynarodowe linie regularne w przewozie osób, zezwoleń na zagraniczny przewóz osób i rzeczy czy certyfikatów i świadectw kierowców. Wszyscy pracownicy BOTM zostaną automatycznie pracownikami GITD. GITD będzie miał uprawnienia do odmowy wydania zezwolenia, cofanie licencji i innych uprawnień do wykonywania transportu drogowego. 

Więcej

Ratowanie budżetu RP - kolejne wzmożone kontrole w przedsiębiorstwach transportowych (22.11.2010)

Stało się już chyba regułą, że przedsiębiorcy transportowi posiadający tabor większy niż 4-5 pojazdów, w przypadku wizyty kontrolerów z Inspekcji Transportu Drogowego spodziewają się najwyższej kary pieniężnej, przewidzianej ustawą o transporcie drogowym (czyli 30 tysięcy złotych). Jednak sytuacja jaka spotkała kilka zaprzyjaźnionych z CSK firm transportowych w ostatnim miesiącu wskazuje na nowe standardy kontroli w przedsiębiorstwach transportowych, które skutkują nałożniem w stosunkowo niedługim czasie dwóch kar pieniężnych. Mianowicie podczas kontroli inspektorów ITD do analizy pobiera się wyłącznie określoną część dokumentów, związanych z czasem pracy kierowców (średnio od 600 do 1000 dni pracy różnych kierowców). Jeżeli przedsiębiorca ma pecha, kontrola kończy się niekiedy maksymalną karą pieniężną.

Więcej

Dwie kary z jednego naruszenia - w Polsce to możliwe

Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 2 lutego 2010 roku (sygnatura sprawy VI SA/Wa 1255/99) udowodnił, iż wszelkie "interpretacje" Inspekcji Transportu, przynoszące korzyści dla budżetu, będą miały poparcie orzecznictwa.

Problem zaczął się dość dawno - blisko 5 lat temu Inspekcja Transportu Drogowego przyjęła francuski system rozliczania okresów jazdy dziennej oraz odpoczynków dziennych, co prowadzi do nałożenia z tytułu jednego naruszenia dwóch kar pieniężnych. Firmy transportowe jednak odwoływały się od nakładanych kar wierząc, że sprawiedliwość Sądów Administracyjnych będzie górowała nad interesem Skarbu Państwa. Niestety ostatnia nadzieja wielu przedsiębiorców okazała się płonną... Gdzie leży problem? - uwidacznia się on w przypadku, gdy kierowca po określonym czasie prowadzenia pojazdu (np po 9 godzinach), wykorzystuje dzienny odpoczynek nadmiernie skrócony (np 8:30h), po czym następuje kolejny okres prowadzenia trwający ponownie 9 godzin. Kierowca w tym przypadku będzie się spodziewał kary za skrócenie odpoczynku o pół godziny, która wydaje się absolutnie zasadna (w granicach 150 zł).

Więcej

Nowe zasady odczytu danych z kart i tachografu

W dzienniku urzędowym Unii Europejskiej nr 581/2010 z dnia 1 lipca 2010 roku wprowadzono normy dotyczące częstotliwości odczytu danych z karty kierowcy (co 28 dni) i  tachografu cyfrowego (co 90 dni).

Dotychczas kwestia ta była regulowana w krajowym rozporządzeniu. Oznacza to, że obowiązujące dotychczas czasookresy trwające najdłużej 21 dni tracą moc.

W ten sposób nasze przepisy niejako automatycznie dostosowane zostały do norm obowiązujących dotychczas w większości krajów UE.

Więcej

ZAKAZ RUCHU- ważna zmiana przepisów

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw Nr 122 pod pozycją 831 ukazało się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach. Zmiana jest bardzo istotna w pracy przewoźników i dotyczy przepisu § 3 w ust. 1 pkt 5, który otrzymuje brzmienie:

(Zakazy ruchu nie obejmują):
„Pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania przez kierowcę ważnej miesięcznej lub rocznej karty opłaty za przejazd po drogach krajowych”
 
Rozporządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Dz.U. nr 122 został opublikowany dnia 7 lipca 2010 r. W związku z powyższym rozporządzenie w nowym brzmieniu będzie stosowane od dnia 22.07.2010 r.


Więcej

Ponownie 100% zdawalności na kursie Kwalifikacji Wstępnej

W dniu 22 czerwca 2010 w siedzibie CSK odbył się kolejny egzamin kończący kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

W kursie uczestniczyło 14 osób, które nie tylko pozytywnie rozwiązały test egzaminacyjny, lecz na 9 błędów dopuszczalnych u 5 osób stwierdzono 2 błędy, u kolejnych 5 - 1 błąd, zaś pozostali rozwiązali test bezbłędnie.

Tak wysoka zdawalność na kolejnych kursach (póki co 100%) świadczy o wysokim poziomie oferowanych szkoleń oraz właściwym sposobie realizowania programu szkolenia.

Zapraszamy wszystkich chętnych - kolejny kurs już za 10 dni!

Więcej

Bezpłatne czasopismo dla kierowców

Od czerwca 2010 CSK jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce rozpoczął  wydawanie własnego czasopisma Polski Kierowca.pl, traktującego głównie o problemach kierowców i przewoźników, przepisach obowiązujących w transporcie drogowym i możliwościach uchronienia się od kar pieniężnych w wyniku kontroli drogowej.

Każde przedsiębiorstwo transportowe, które zleciło CSK rozliczanie czasu pracy kierowców bądź doradztwo prawne dostanie pismo w formie papierowej w ilości odpowiedniej do liczby zatrudnionych kierowców.

Odwiedzający stronę CSK mogą pobrać dwumiesięcznik bezpłatnie (z boku na belce).

Zapraszamy do lektury i informowania nas o Waszych sugestiach.

www.polskikierowca.pl

Więcej

Kontrole ITD w niektórych firmach co rok?

W dniu 14 maja 2010 roku weszło w życie bardzo ważne z punktu widzenia interesów przewoźników rozporządzenie Ministra Infr. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewozy drogowe w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców (Dz.U. 72 poz. 462 z 2010 roku).

Pomimo wielkiej zapaści na rynku transportowym państwo nasze znalazło nowy sposób, dość pomysłowy, aby ponownie wyciągnąć rękę po środki firm   transportowych.

Mianowicie we wspomnianym rozporządzeniu ustalono pewien algorytm postępowania  inspekcji transportu drogowego w zakresie typowania przedsiębiorstw transportowych do kontroli w ich siedzibie.

Więcej

Absurdalne kary na polskich przewoźników na Węgrzech

Do naszej kancelarii wpływa coraz więcej zleceń odnośnie podjęcia procedury odwoławczej od niesłusznie nakładanych kar na Węgrzech, szczególnie przez Inspekcję transportu oraz organy celne.

W celu uniknięcia problemów radzimy zapoznać się z poniższymi informacjami odnośnie zasad prowadzenia postępowania kontrolnego oraz późniejszej procedury odwoławczej.

Więcej

Po co rozliczać czas pracy kierowców? Dlaczego CSK zaufało już ponad 250 firm

Bardzo ważnym elementem działalności CSK jest rozliczanie czasu pracy kierowców oraz analiza ich pracy pod kątem obowiązujących przepisów. Niestety gro przedsiębiorców przewozowych bagatelizuje kwestię właściwego rozliczania i kontrolowania pracowników, co rodzi przykre konsekwencje w momencie kontroli drogowej czy w siedzibie przedsiębiorstwa. Rozliczając ponad 1400 kierowców w zatrudnionych w niemal 250 firmach przewozowych wypromowaliśmy unikalne na polskim rynku zasady obsługi kadrowej przedsiębiorców transportowych. Celem tego artykułu nie jest jednak popularyzacja naszych usług, lecz wykazanie, że właściwe prowadzenie dokumentacji socjalnej pozwala uniknąć wielkich problemów zarówno od strony kontrolerów, jak i zatrudnionych pracowników.

Więcej

Rozporządzenie 561/2006

  UWAGA ! WAŻNE DLA FIRM TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO!

Informujemy, że zgodnie z opublikowanym w dniu 21 października 2009 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1073/2009 z dniem 4 czerwca 2010 roku (za miesiąc) zmieniają się niektóre zasady stosowania przepisów związanych z czasem pracy w przewozie osób.

Zgodnie z art. 29 rozporządzenia 1073/2009 w rozporządzeniu 561/2006 dodaje się do art. 8 ustęp 6a o brzmieniu:

Więcej

100% zdawalności w CSK

W dniu 26 kwietnia 2010 o godzinie 12:00 grupa przeszkolona w ramach kwalifikacji wstępnej (280 godzin) przez CSK & AutoProgress przystąpiła do egzaminu państwowego przed Komisją wyznaczoną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wszyscy przeszkoleni kursanci zdali, w tym trzech z całkowicie zerową ilością błędów zarówno w teście podstawowym, jak i specjalistycznym.

 

Więcej

Nareszcie kwalifikacja wstępna w 140h

 

 

 

Poniżej pełną treść rozporządzenia.

Niestety nie ma róży bez kolców - WSZYSTKIE ośrodki szkoleń posiadające odpowiednie wpisy do rejestrów wojewodów muszą niezwłocznie złożyć nowy program szkolenia - wraz z wprowadzeniem kwalifikacji przyspieszonej nie tylko wprowadzono zmieniony podział godzin na odpowiednie tematy, ale także zmieniono zakres merytoryczny niektórych zagadnień oraz uzupełniono o zajęcia praktyczne (np. mocowanie ładunków).

Po ostatniej zmianie ustawy o transporcie drogowym opublikowanie tego rozporządzenia było ostatnim etapem wprowadzania tak rewolucyjnych zmian.

W dniu 1 kwietnia 2010 roku Minister Infrastruktury opublikował nowe rozporządzenie (Dz.U. 53 poz. 314 z 2010 roku) w sprawie szkoleń kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Więcej

Ważna zmiana w ustawie o transporcie drogowym

 W dniu 19 marca 2010 roku w dzienniku ustaw nr 43 poz. 246 opublikowano długo oczekiwaną zmianę do ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. W skrócie nowości przedstawiają się następująco:

1. Wprowadzono możliwość zawieszenia działalności transportowej - przewoźnik otrzymuje wówczas zwrot części opłaty uiszczonej za licencję,

2. Uregulowano kwestię zezwoleń międzynarodowych - wprowadzono szczegółowe zasady postępowania z zezwoleniami,

3. Uregulowano przewozy kabotażowe - mimo, że od niemal roku kabotaż jest dozwolony, standardowo nasz ustawodawca nie zdążył z wprowadzeniem odpowiednich przepisów - komentowaną ustawą wprowadzono rozwiązania identyczne jak w innych krajach UE,

4. Wprowadzono możliwość uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych CPC bez egzaminu dla osób posiadających odpowiednie wykształcenie,

5. Wprowadzono nowe zasady kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (140 godzin),

6. Wprowadzono możliwość prowadzenia części zajęć praktycznych kwalifikacji wstępnej przez instruktorów nauki jazdy  (a nie techniki jazdy),

7. Uregulowano problem diet u kierowców. 

 

 

Więcej

Nowe materiały szkoleniowe na kwalifikację wstępną

CSK przygotowało ciekawą ofertę materiałów szkoleniowych dla ośrodków prowadzących kursy kwalifikacji wstępnej oraz szkolenia okresowe.

Dotychczas opracowaliśmy profesjonalne i ciekawe materiały na ok. 180 godzin w kwalifikacji wstępnej.

W celu zaznajomienia się z z jakością materiałów i zawartością merytoryczną, zawarliśmy odnośniki do wersji demonstracyjnych.

 

Więcej

Ważny wyrok NSA

W naszej niemalże 5 letniej praktyce w sporządzaniu odwołań od decyzji (kar pieniężnych)  nakładanych na podstawie ustawy o transporcie drogowym spotkaliśmy się kilkakrotnie, iż kontrolujący przyczyniali się niejako do popełniania naruszenia przez kierowcę wykonującego przewóz, bądź poprzez "wyczekiwanie na popełnienie błędu" (tzw. działania operacyjne pojazdami nieoznakowanymi), bądź też, jak w poniższym przypadku, wręcz poprzez "namawianie" kierowcy do popełnienia naruszenia, za które potem nałożono karę pieniężną. Nielegalność takiego działania ostatnio została jednoznacznie określona przez Naczelny Sąd Administracyjny.

 

 

Więcej

Sukces prawników CSK

W 2006 roku do naszej kancelarii prawnej zgłosił się polski przewoźnik, którego pojazd został skontrolowany na wjeździe do Polski przez granicę w Lubieszynie.

W trakcie kontroli dokonano na wadze stacjonarnej pomiar nacisków osi po czym stwierdzono, że pojazd jest nienormatywny (przekroczone naciski osi), w związku z czym nałożono na przewoźnika wysoką, kilkutysięczną karę pieniężną.

Przewoźnik zwrócił się do naszej kancelarii o ocenę zasadności nałożonej kary. Od początku CSK stało na stanowisku, że kara pieniężna została nałożona niezgodnie z prawem, gdyż zasadniczo organ nałożył karę za podróż po ... terenie Niemiec.

Po 4 letnim okresie wymiany argumentów, po kolei z WITD w Szczecinie, Głównym Inspektoratem, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i w końcu Naczelnym Sądem Administracyjnym okazało się, że argumentacja CSK jest słuszna, zaś kary nakładane na wjeździe do Polski za przeładowanie , z wykorzystaniem wagi znajdującej się w Lubieszynie 10 metrów za słupkiem granicznym są nielegalne

Więcej

Miałeś kontrolę ITD? zajrzyj

W 2009 roku ilość przeprowadzonych przez Inspektorów ITD kontroli na drogach wzrosła w stosunku do lat ubiegłych niemal 3 krotnie.

Ilość nakładanych decyzji również wzrosła podobnie, jednak zmienił się nieco ich charakter. Jeszcze kilka lat temu większość nakładanych kar pieniężnych związana była z przekroczeniem podstawowych norm czasu pracy czy naruszeniem wymagań ustawy o transporcie drogowym (licencje, winiety itp).

Kierowcy i przedsiębiorcy dostosowali się jednak w większości do obowiązujących przepisów, przez co naruszenia stwierdzane przez kontrolerów są w większości bardziej subtelne i często niejednoznaczne.

To powoduje większe możliwości obrony przewoźników przed ewentualną karą pieniężną z tytułu kontroli drogowej, jednak w celu maksymalizacji swoich szans należy koniecznie uwzględnić kilka kwestii, związanych zarówno z działaniem kierowcy, jak i późniejszym zachowaniem pracodawcy.

Więcej
 

 

Kontakt

 

gadu-gadu: 868725 (kontakt online)

tel. 0602-656-601

tel./fax.: (091) 8-137-136
 
 tel.  602-656-634(dział rozliczeń pok. 10)


 biuro@csk.szczecin.pl