Mieć tachograf czy nie mieć - oto jest pytanie!

Kilka dni temu do CSK wpłynęło pismo przewoźnika, z którego wynikało, że w przypadku realizowania przejazdu pojazdem wyposażonym w tachograf, jednak wyłączonym  zakresu stosowania przepisów rozporządzenia 561 na podstawie art. 3 i 13, tachograf musi przechodzić tzw. badania okresowe (dawniej: legalizację). Autorem tej interpretacjii porady, która była udzielona na prosbę a podmiotu legalizującego tachografy, był jeden z naczelników inspekcji transportu drogowego w Polsce (poniżej kopia). Sprawa jest o tyle istotna, że ta porada dość istotnie wprowadzała w błąd zarówno warsztat jak i przewoźnika, gdzie ten ostatni mógł ponieść wymierne straty finansowe z tytułu podjętych działań, do których nie był zoboawiązany. 

Ale do rzeczy; na pytanie technika warsztatu legalizującego tachografy, czy tachografy zainstalowane  w pojazdach, realizujących przewozy drogowe osób na liniach regularnych do 50 km (wyłącznie na podstawie art. 3 rozporządzenia 561), muszą być poddawane co 24 miesiące kalibracji (badaniom okresowym). WITD (drogą e-mail) udzielił następującej odpowiedzi (zachowano oryginalną pisownię): W odpowiedzi na pana pismo informuję, że zgodnie z rozporządzeniem 561/2006 jest pan zwolniony z uzywania tachografu. Tachograf jako urządzenie zamontowane w pojeździe musi być sprawne co potwierdza ważne badanie okresowe tachogrfu. W związku z powyższym nie musi pan używac tachografu, ale zobowiązany jest pan wykonywać jego badania okresowe co 2 lata. Idąc zatem tokiem rozumowania inspektora możnaby dojść do konkluzji, że w przypadku zespucia radia samochodowego (w końcu jest na wypoosażeniu pojazdu) również jesteśmyu zobowiązani do jego naprawienia... Ale ustosunkowując się do powyższego wysłano do WITD informację na temat nieroztropności (co najmniej) powyższej wypowiedzi:

1. W myśl artykułu 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 urządzenie rejestrujące jest instalowane i użytkowane w tych pojazdach zarejestrowanych w Państwie Członkowskim, które są wykorzystywane do przewozu drogowego osób lub rzeczy, z wyłączeniem pojazdów, o których mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 561/2006. Pojazdy o których mowa w art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, oraz pojazdy, które wyłączono z zakresu stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85, ale które nie są już wyłączone z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006, muszą spełniać ten wymóg do dnia 31 grudnia 2007 r.

2. Procedura kalibracji (badania okresowego) określona jest w przepisach działu VI pkt 3 lit a załącznika I (analogowy) oraz działu VI pkt 4 (256) załącznika I b (cyfrowy) do rozporządzenia 3821/85,

3. W myśl § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych, sprawdzanie urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe zarejestrowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w ust. 3 lit. b rozdział VI załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym, wykonuje się nie rzadziej niż co 24 miesiące, licząc od daty naniesionej na tabliczkę pomiarową, o ile wcześniej nie nastąpi uszkodzenie urządzenia rejestrującego, przekroczenie dopuszczalnych wartości błędów, uszkodzenie bądź utrata cechy nałożonej w czasie sprawdzania lub tabliczki pomiarowej. Zatem rozporządzenie nie przewiduje możliwości kalibrowania (kontroli okresowej) tachografów zainstalowanych w pojazdach, które podlegają pod normy rozporządzenia 3821/85 na podstawie wyjątków określonych w art. 3 i 13 rozporządzenia 561/2006 (analogowy), 

4. Obowiązek instalacji i kontroli tachografu na podstawie przepisów krajowych wynikał z przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia na podstawie § 11 pkt 15 – jednak to rozporządzenie straciło moc w dniu 13 marca 2003 roku, i od tamtego czasu tachograf w rozporządzeniu o warunkach technicznych nie występuje – od tej zasady jest tylko jeden wyjątek, dotyczący autobusu dopuszczonego do prędkości 100 km/h;

5. Jak wynika z art. 66 ust. 2 Kodeksu drogowego, urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie. Żaden przepis prawa, ani także logika nie wskazuje, jakoby tachograf był urządzeniem zapewniającym bezpieczeństwo ruchu drogowego (przez 40 lat od wejścia w życie umowy AETR na terenie Europy nie wydarzył się ani jeden wypadek, którego przyczyną był niesprawny tachograf, więc raczej nie wymaga szczegółowego uzasadnienia, że tachograf urządzeniem istotnym z punktu widzenia BRD nie jest). Co istotne, ani w przepisach rozporządzenia 3821/85, ani także w PRD nie wskazano, że tachograf jest urządzeniem zapewniającym bezpieczeństwo ruchu drogowego (por. preambuła do rozporządzenia 3821/85),

6. Nie ma żadnego aktu normatywnego wskazującego na zasady prowadzenia badań okresowych tachografów w pojazdach wyłączonych z rozporządzenia 561/2006 oraz 3821/85; 

7. Ponadto zważyć również należy, że przy zakupie samochodu z tachografem, żadne postanowienie umowne ani gwarancyjne nie zobowiązuje do kalibracji tachografu – wg norm EKG/ONZ tachograf cyfrowy nie jest częścią składowa ani komplementarną pojazdu samochodowego (vide ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 października 2005 r.w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep Dz.U. 238 poz. 2010 z 2005 roku). Nie można zatem stwierdzić, że urządzenie to jest niezbędne z puntu widzenia bezpieczeństwa poruszania się w ruchu drogowym danym pojazdem. 

7. Na koniec – wyrok NSA – sygnatura akt II GSK 172/08 (link do wyroku http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B9F6FDF8E8). Sąd w sposób jednoznaczny wykazał, że w pojazdach nie podlegających pod art. 3 i 13 rozporządzenia 561/2006 tachograf nie musi być legalizowany (poddawany kontroli okresowej).

Reasumując, przekonywanie przedsiębiorców wyłączonych na podstawie rozporządzenia 561 z obowiązku stosowania norm 3821 do kalibracji, legalizacji czy kontroli okresowych w ich pojazdach jest zwykłym wprowadzeniem ludzi w błąd. 

Do chwili obecnej nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi na powyższe ze strony WITD. 

Zatem należy uznać za oczywiste, że pojazdy realizujące przewozy o których mowa w art. 3 i 13 rozporządzenia 561 nie podlegają pod obowiązki związane ze stosowaniem tachografów, a także pod przepisy dotyczące ich kalibracji. 

Kliknij w obrazek aby powiększyć

 

Kontakt

 

gadu-gadu: 868725 (kontakt online)

tel. 0602-656-601

tel./fax.: (091) 8-137-136
 
 tel.  602-656-634(dział rozliczeń pok. 10)


 biuro@csk.szczecin.pl